An toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, chọn thực phẩm an toàn